home   projects   publications   about   contact

buro witsenburg aboutontwerpfilosofie

Het buro streeft naar oorspronkelijke en eenvoudige ontwerpen waarbij functionaliteit en gemak in het beheer even essentieel worden gevonden als het ontwerp zelf. Het integreren van bij het ontwerp betrokken disciplines vormt een belangrijk uitgangspunt ten einde realistische voorstellen te kunnen doen. Naast de factor 'ruimte'(vormgeving) wordt getracht ook de factor 'tijd' in het ontwerpproces een rol te laten spelen. Hiermee worden bijvoorbeeld in de tijd wisselende of flexibele inrichtingsmogelijkheden bedoeld. Verder wordt nagegaan welke zintuigen, naast het gezichtsvermogen (visuele aspecten) bij het ontwerp kunnen worden betrokken, zoals geluid, tast, beweging en reuk. Geluid kan bijvoorbeeld in de zin van 'tegengeluid' functioneel zijn om verkeerslawaai te reduceren. Het buro heeft als specialisme de inrichting van de kleinste stedelijke ruimten in zowel de openbare als private sfeer (postzegelparken). Daarnaast richt het buro zich op inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en op ontwerpen en analyses op lokaal en bovenlokaal nivo.

werkwijze

Afhankelijk van het type en de omvang van de opdracht wordt samengewerkt met vakmensen uit uiteenlopende disciplines (architectuur, stedenbouw, computer aided design, bestek/begroting, hovenierswerk, etc.)

buroactiviteiten

Download hier een overzicht (101 kB, pdf) van alle projecten en activiteiten van Buro Witsenburg.
Klik hier voor meer informatie over de lezing postzegelparken.

workshops

TU Delft Lezing en begeleiding MA studenten bij workshop over 'pocketparks' in samenwerking met Ir. S. de Wit en Ir. I.Bobbink.
Bezoek aan en uitwerking van verschillende lokaties in Amsterdam. Eindpresentatie van studenten bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Leeuwarden Workshop geleid in opdracht van het voormalig Vormgevingsinstituut te Amsterdam en de gemeente Leeuwarden. Door een selecte groep ontwerpers zijn verschillende inrichtingsplannen gemaakt voor de lange as van het station tot aan de Frieslandhallen. Eindpresentatie van studenten aan alle belanghebbenden. Uitgave Vormgevingsinstituut: 'Workshop Leeuwarden FEC-City'. TV-interview Omroep Friesland.

Academie van Bouwkunst Amsterdam Betrokken bij beoordeling van studentenplannen (AvB Amsterdam / TU Delft / WU/Wageningen Universiteit) voor de Vogelbuurt in Amsterdam Noord. Zitting in forum bij presentatie aan/in Stadsdeel Noord.

Hogeschool voor de Kunsten / HKU Utrecht Eenmalig betrokken bij de eindexamen beoordeling van MA-studenten Urban Interior Design.
design philosophy

The office endeavours to achieve original, simple designs in which functionality and convenience of management are considered to be just as essential as the design itself. To facilitate realistic proposals, one of the most important starting points is the integration of the various disciplines involved in the design. Apart from the factor of 'space' (styling) there is also an attempt to assign the time factor a role in the design. This means temporarily fluctuating or flexible layout options for example. Another matter which is considered is the question of which senses, in addition to the power of vision (visual aspects), can be involved in the design such as sound, touch, movement and smell. For example sound in the form of 'antinoise' can serve to reduce traffic noise.In addition to local planning programmes for public spaces, the office dedicates itself to designs and analyses at local and supra-local level, specializing in the layout of the smallest urban spaces, whether public or private (pocketparks).

procedure

Depending on the sort and size of commission professionals are hired if necessary (like architects, urban planners, computer added designers, builder's estimaters, gardeners, etc.)

office activities

Here you can download an overview (101 kB, pdf) of all projects and activities of Buro Witsenburg.
For our lecture Pocketparks see this link.

workshops

Technical University | TU Delft Lecture and coaching MA students on workshop 'pocketparks' in co-operation with Ir. S. de Wit and Ir. I.Bobbink. Visits to and development of various locations in Amsterdam. Final presentation of all proposals to the Physical Planning Department of the city.

Leeuwarden Workshop by order of the former Design Institute in Amsterdam and the city of Leeuwarden. Various designs were made by a select group of designers for the long axis from the station to the Frieslandhallen. Final presentation of their proposals to all the people involved. Publication Design Institute: 'Workshop Leeuwarden FEC-City'. TV-interview Omroep Friesland.

Amsterdam Academy of Architecture | AvB Involved in the evaluation of student plans (AvB Amsterdam / TU Delft / WU/Wageningen University) for the Vogelbuurt in Amsterdam North. Seat on the panel during the presentation to / in Amsterdam North.

Utrecht School of the Arts | HKU Once-only involvement with final exam assessment of MA-students Urban Interior Design.